1.0 Pengenalan

-Manual pengguna ini merupakan panduan untuk para pengguna yang ingin menggunakan sistem pendaftaran kerosakan peralatan.
Manual ini akan menerangkan cara penggunaan sistem secara keseluruhan untuk kemudahan pengguna.

1.1 Pra Keperluan Sistem

-Untuk menggunakan sistem pendaftaran ini,komputer pengguna perlu disambungkan kepada rangkaian LAN (Local Area Network).

Skrin Utama

- Skrin Utama seperti yang dipaparkan di bawah yang mengandungi Menu Utama.

-Menu Utama mengandungi sub-sub menu yang terdiri daripada:

1) HOME
2) MENU PENGGUNA
        DAFTAR ADUAN KEROSAKAN PERALATAN
        SEMAK ADUAN KEROSAKAN PERALATAN
        LAPORAN KEROSAKAN PERALATAN
        SENARAI PBMB
3) LOG MASUK (Juruteknik)